YEM ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİM SÖZLEŞMESİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
MANİSA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
Adres : 2.Anafartalar Mah. 1513 Sk. No:14 Şehzadeler / MANİSA
Tel & Fax : +90 236 231 05 60 Gsm : +90 541 231 05 60 E-mail : info@manisa-vho.org

YEM ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN
VETERİNER HEKİM SÖZLEŞMESİ

1) Bu sözleşme; bir taraftan “…….. …………” (İş yeri diye anılacaktır.) adına “…………………….” (İşveren diye anılacaktır), diğer taraftan “Çalıştırılması Zorunlu Personel ” (Veteriner Hekim diye anılacaktır.) ……………………. arasında yapılan İşyeri Veteriner Hekimi anlaşmasının şartlarını belirler.

2) Sözleşmenin konusu, (“İş Yerinin Ticari Ünvanı”)’de Çalıştırılması Zorunlu Personel olarak çalışacak olan “Veteriner Hekim ………. …………….”nın görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir.

3) Yasal Dayanak

• “5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve Kanun kapsamında yayımlanan Yönetmelik ve Talimatlar.
• 6343 Sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

4) Taraflar
Veteriner Hekim
Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
Oda Üye No :
Adresi :
İl/İlçe :
Posta kodu :
Telefon no :
Diploma No :

İşveren
İşletme Sahibinin Adı Soyadı :
(İşletmenin Unvanı)
İşletmenin Adresi :
İşletmenin Faaliyet Alanları :
İşletme Numarası :
Kapasitesi :
Çalışma İzin Tarihi :

5) Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumlulukları
a) 5996 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında yayımlanan “Yem Yönetmelikleri” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.
b) Yemlerin “Yem Hijyeni Yönetmeliği” ve “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte” belirlenen kurallar çerçevesinde üretimini sağlamak için gerekli hijyen tedbirlerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek
c) Personele hijyen konusunda eğitim vermek
d) Bakanlık tarafından istenen tüm bilgileri düzenli olarak vermek
e) Veteriner hekim sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde başka bir işte çalışamaz.
f) Çalışma gün ve saatlerinde iş yerinde bulunmak zorundadır. Üretim olduğu sırada İşletmede bulunması zorunludur.
g) “Çalışma Belgesi” ni her yıl yenileyerek Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına onaylatmak zorundadır.
h) Veteriner hekim, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından katılınması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmak zorundadır.

6) İşverenin sorumlulukları
a) Veteriner hekimin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli her türlü araç ve gereç işveren tarafından sağlanmak zorundadır.
b) İşveren, veteriner hekimin görevini yerine getirirken gerekli kolaylığı sağlamadığı durumda, veteriner hekim durumu tüm yetkili kurumlara bildirmeye yetkilidir.
c) İşveren, veteriner hekime belirlenen sorumlulukları dışında başka bir görev veremez.
d) İşveren, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından veteriner hekimin katılması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmasını sağlamak zorundadır.

7) Veteriner hekimin ücret ve özlük hakları
a) Taraflar, çalışma süresince İş Kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar.
b) Veteriner hekim kendi işi nedeniyle Bağ-Kur üyesi değilse sigortalı olmak zorundadır.
c) Veteriner hekimin aylık net ücreti 5,200,00 TL dir. (sigorta,vergi gibi yasal kesintiler ile yol ve yemek ücreti dahil değildir)
d) Ücret ödemeleri ayın 5’ ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde, kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi ilave edilerek ödenir.
e) İş kanununa göre fazla çalışma için çalışanın yazılı onayının alınması gerekir. Haftalık 45 saati geçen çalışma süreleri İş Kanunu hükümlerine göre fazla mesai olarak Veteriner Hekime ödenir. Haftalık izin hakkı saklı olup günü işverenle birlikte belirlenir.
f) Yıllık ücretli izin süresi için İş Kanunundaki süreler esas alınır.
g) Veteriner hekim, yıllık izinli veya raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirleyerek izine ayrılmadan önce Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Manisa Bölgesi Veteriner Hekim Odasına bildirmek zorundadır.

8) Sözleşmenin süresi, sona ermesi ve fesih
a) Bu sözleşme 1 yıl süre ile geçerli olup taraflar aksi bir talepte bulunmadığı sürece sözleşme kendiliğinden devam eder. Bu sözleşmeye istinaden, sözleşmenin imzalandığı yıl boyunca veteriner hekimin çalışabilmesi için, Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından “Çalışma İzin Belgesi” düzenlenmek zorundadır. Ancak; sözleşme devam ettiği sürece “Çalışma İzin Belgesi” her yıl Ocak ayı içerisinde yenilenmek zorundadır.
b) Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi halinde veteriner hekimin aylık ücreti 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan veteriner hekime yapılan zam oranında arttırılır.
c) Veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden işyerine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına bildirmek zorundadır.
İşverenin veteriner hekimi işten çıkarma isteği durumunda da aynı prosedür işveren tarafından yerine getirilir.
Veteriner hekim işe başlarken aldığı “Çalışma İzin Belgesini” veteriner hekimleri odasına teslim etmek zorundadır.
d) Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilenden az ödenmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesi gereği 7 gün içinde fesih edebilecektir. Bu nedenle işveren veteriner hekime 15 aylık net ücret herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın tazminat olarak ödenecektir.

9) Çalışma gün ve saatleri

Veteriner hekimin çalışma gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

GÜNLER

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

C.TESi

PAZAR

SAAT

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

10) Anlaşmazlıklar

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Manisa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir
Bu sözleşme …../…../2019 tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda genel hükümler uygulanır. Oda onayından sonra sözleşmenin bir sureti Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne, bir sureti de Veteriner Hekimleri Odasına verilecektir.

İşyeri Yetkilisinin                                                                             Veteriner Hekim

Adı Soyadı                                                                                        Adı Soyadı

İmza                                                                                                  İmza

Onay
Manisa Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odası