HAYVAN PAZARLARINDA ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
MANİSA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
Adres : 2.Anafartalar Mah. 1513 Sk. No:14 Şehzadeler / MANİSA
Tel & Fax : +90 236 231 05 60 Gsm : +90 541 231 05 60 E-mail : info@manisa-vho.org

HAYVAN PAZARLARINDA ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERİN
HİZMET SÖZLEŞMESİ
1) Bu sözleşme……………………… ile veteriner hekim…………………….…….. arasında yaptıkları sözleşmenin şartlarını belirler.

2) Yasal Dayanak
6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile bu kanuna dayanılarak yayınlanmış “Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği”

3) Taraflar

Veteriner Hekim
Adı Soyadı :
TC Kimlik No :
Oda Üye No :
Adresi :
İl/İlçe :
Posta kodu :
Telefon no :
Diploma no :

İşveren
İşletme Sahibinin Adı Soyadı :
(İşletmenin Unvanı)
İşletmenin Adresi :
İşletmenin Faaliyet Alanları :
İşletme Numarası :
Kapasitesi :
Çalışma İzin Tarihi :

4) İşyeri Veteriner Hekiminin Genel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır.
(a) Tebliğde belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Manisa Bölgesi Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,
(b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,
(c) İşyeri ile yapılan “sözleşme” kurallarına uymak,
(d) Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,
(e) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,
(f) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,
(g) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır.

5) Bu Sözleşme Kapsamında Çalışan Veteriner Hekimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (4. Maddeye ek olarak)
a) “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ile “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve Hayvan Refahı ile ilgili Mevzuatlarda yer alan gerekli hijyen kuralları, hayvan sağlığı, hayvan refahı ile ilgili hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak,
b) Hayvanların sevkleri sırasında yanlarında bulunması gereken belgelerin kontrollerini yapmak
c) Hayvanlar için düzenlenen kimlik bilgilerini ve tutulması gerekli kayıtları kontrol etmek ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
d) Ev ve süs hayvanları ile ilgili işletmelerde hayvanların aşılama programları ve paraziter ilaçlama programlarına uygun olarak aşılanmalarının yapılıp yapılmadığını takip etmek
e) Bakanlık tarafından istenen tüm bilgileri düzenli olarak vermek
f) Veteriner hekim sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde başka bir işte çalışamaz.
g) “Çalışma Belgesi”ni her yıl yenileyerek Manisa Veteriner Hekimleri Odasına onaylatmak zorundadır.
h) Veteriner hekim, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından katılınması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmak zorundadır.

6) İşverenin sorumlulukları
a) Veteriner hekimin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli her türlü araç ve gereç işveren tarafından sağlanmak zorundadır.
b) İş veren,veteriner hekimin görevini yerine getirirken gerekli kolaylığı sağlamadığı durumda, veteriner hekim durumu tüm yetkili kurumlara bildirmeye yetkilidir.
c) İş veren, veteriner hekime belirlenen sorumlulukları dışında başka bir görev veremez.
d) İş veren, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından veteriner hekimin katılması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmasını sağlamak zorundadır.

7) Veteriner hekimin ücret ve özlük hakları
a) Taraflar, çalışma süresince İş Kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar.
b) Veteriner hekim kendi işi nedeniyle Bağ-Kur üyesi değilse sigortalı olmak zorundadır.
c) Veteriner hekimin aylık net ücreti ………….….. TL (…………………) dir.
(sigorta,vergi gibi yasal kesintiler ile yol ve yemek ücreti dahil değildir)
d) Ücret ödemeleri ayın 5 ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde, kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi ilave edilerek ödenir.
e) İş kanununa göre fazla çalışma için çalışanın yazılı onayının alınması gerekir. Haftalık izin hakkı saklı olup günü işverenle birlikte belirlenir.
f) Yıllık ücretli izin süresi için İş Kanunundaki süreler esas alınır.
g) Veteriner hekim, yıllık izinli veya raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirleyerek izine ayrılmadan önce Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Manisa bölgesi veteriner hekim odasına bildirmek zorundadır.

8) Sözleşmenin süresi, sona ermesi ve fesih
a) Bu sözleşme 1 yıl süre ile geçerli olup taraflar aksi bir talepte bulunmadığı sürece sözleşme kendiliğinden devam eder. Bu sözleşmeye istinaden, sözleşmenin imzalandığı yıl boyunca veteriner hekimin çalışabilmesi için, Manisa Veteriner Hekimleri Odası tarafından “Çalışma İzin Belgesi” düzenlenmek zorundadır. Ancak; sözleşme devam ettiği sürece “Çalışma İzin Belgesi” her yıl Ocak ayı içerisinde yenilenmek zorundadır.
b) Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi halinde veteriner hekimin aylık ücreti 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan veteriner hekime yapılan zam oranında arttırılır.
c) Veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden işyerine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve Veteriner Hekimleri Odasına bildirmek zorundadır.
İşverenin veteriner hekimi işten çıkarma isteği durumunda da aynı prosedür işveren tarafından yerine getirilir.
Veteriner hekim işe başlarken aldığı “Çalışma İzin Belgesini” veteriner hekimleri odasına teslim etmek zorundadır.
d) Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilenden az ödenmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesi gereği 7 gün içinde fesih edebilecektir. Bu nedenle işveren veteriner hekime 15 aylık net ücret herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın tazminat olarak ödenecektir.
9) Çalışma gün ve saatleri
Veteriner hekimin çalışma gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

GÜNLER

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

C.TESi

PAZAR

SAAT

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

10) Anlaşmazlıklar
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Manisa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşme …/…/2019 tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda genel hükümler uygulanır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne, bir sureti de Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına verilecektir.

İşyeri Yetkilisinin                                                                             Veteriner Hekim

Adı Soyadı                                                                                        Adı Soyadı

İmza                                                                                                  İmza

Onay
Manisa Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odası