B SINIFI EV VE SÜS HAYVANLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
MANİSA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
Adres : 2.Anafartalar Mah. 1513 Sk. No:14 Şehzadeler / MANİSA
Tel & Fax : +90 236 231 05 60 Gsm : +90 541 231 05 60 E-mail : info@manisa-vho.org

EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ
İŞ YERİ VETERİNER HEKİMİ HİZMET ( B SINIFI ) SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Bu sözleşme; bir taraftan (“………………………”) (İş yeri diye anılacaktır.) adına (İşyeri Sahibinin Adı – Soyadı Yazılacaktır) (……………………………..), diğer taraftan “İşyeri Veteriner Hekimi” (İşyeri Veteriner Hekimi diye anılacaktır.) (“………………………….”) arasında yapılan İşyeri Veteriner Hekimi hizmet sözleşmesinin şartlarını belirler.

Madde 2- Sözleşmenin konusu, (“…………………………………..”)’de İŞYERİ VETERİNER HEKİMİ olarak çalışacak olan (“…………………………………….”)’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 3- Taraflar;

İşyerinin Ticari Ünvanı :
Adresi :
Telefon No :
Fax No :

İş Yeri Veteriner Hekimi :
TC Kimlik No :
Mezun Olduğu Okul :
Diploma No :
Oda Üye No :
İkametgah Adresi :
Veteriner Hekim ücretinin yatırılacağı banka hesap numarası:

Madde 4- Yasal Dayanak
• 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ile bu kanuna dayanılarak yayınlanmış ilgili yönetmelikler,
• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 08.10.2011 tarih 28078 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yasal düzenlemeler.

Madde 5- İşyeri Veteriner Hekiminin Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a. İşyeri Veteriner Hekimi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge veteriner hekimler odasına kayıtlı veteriner hekimdir.
b. İşyeri Veteriner Hekimi, işyerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, işyerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.
c. İşyeri Veteriner Hekimi, işyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.
d. İşyeri Veteriner Hekimi, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.
e. İş yerinde, ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, İşyeri Veteriner Hekimi durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
f. İşyeri Veteriner Hekimi, MANİSA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi işyerinde görünebilir bir yere asmakla yükümlüdür.
g. İşyeri Veteriner Hekimi MUAYENEHANE, POLİKLİNİK VEYA HAYVAN HASTANESİNDE GÖREVLİ OLAN VE HİZMET SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA SERBEST MESLEK MAKBUZU KESEBİLEN AYRICA EV VE SÜS HAYVANLARI KONUSUNDA HİZMETİÇİ EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP VETERİNER HEKİMLER DIŞINDA OLAMAZ.
h. Sorumlu veteriner hekim, (1) saatten az olmamak üzere haftada en az (2) gün işletmeyi ziyaret etmek zorundadır.

Madde 6- İşverenin Sorumlulukları
a) İşveren, İşyeri Veteriner Hekiminin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil, her türlü imkanı sağlamak zorundadır.
b) İşveren, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde adı geçen teknik ve hijyenik şartları sağlamak zorundadır.
c) İşveren, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde, her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulunduracaktır.
d) İşveren, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği Ek 5 te yer alan Standart Süs Hayvanları Satış Yerleri Hayvan Satış Belgesini düzenleyip, veteriner hekime onaylatıp, satın alacak olan hayvan sahibine vermek zorundadır.
e) İşveren İşyeri Veteriner Hekimlikle ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde İşyeri Veteriner Hekimine bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.
f) İşveren görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde İşyeri Veteriner Hekimine azami kolaylığı göstermek ve imkanları sağlamakla yükümlüdür.
g) İşveren Kanun, KHK ve Yönetmeliklerde bildirilen İşyeri Veteriner Hekimlikle ile ilgili görevleri dışında iş talep edemez.
h) İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde İşyeri Veteriner Hekimine durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.
i) İşveren; İşyeri Veteriner Hekiminin sözleşme süresi içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Manisa Veteriner Hekimleri Odası tarafından katılması için çağrıda bulunulacak toplantılara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.
j) İşyeri sahibi garanti kapsamında sözleşmeli olduğu kliniğe hasta yönlendirmesi yapamaz, böyle bir taahhüdü müşterisine yapamaz.

Madde 7- İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar
İşveren ve İşyeri Veteriner Hekimi aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar. Taraflar birbirlerinden aşağıdaki kurallara aykırı talepte bulunamazlar.
a) İş yeri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olamaz.
b) İş yerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde bulundurulamaz, satışı yapılamaz.
c) İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.
d) İş yerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.
e) İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.
f) İşyerinde; İşyeri Veteriner Hekimini, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz, İşyeri sahibi Veteriner Hekimi muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması için zorlayamaz.
g) Satış yerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.
h) Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez.
i) İşyerinde 2 aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8. haftada (56 günlük), Panleukopenia ve Rhinotracheitis, Köpekler 8. haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptospirosis ve Distemper hastalığına karşı, 12. haftada Kuduz hastalığına karşı İşyeri Veteriner Hekimi tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.
j) İşyerinde menşei belli olmayan yurtdışından kaçak getirilmiş ve getirilmesi ve üretilmesi yasak olan hayvanlar satılamaz.
k) İthal edilmiş hayvanlar için ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orjin sertifikalarının birer suretinin bulundurulacaktır.
l) Veteriner Hekim sözleşmede belirtilen saatlerde iş yerinde olmak ve bu durumu kayıt altına almak zorundadır.

Madde 8- İşyeri Veteriner Hekiminin Ücreti ve Özlük Hakları

a) Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin bu işyerlerinde bulundurulan hayvan sayı ve türlerine göre sınıflandırma yapılarak bu işyerleri ile ilgili odalarda oluşturulan kayıtlara ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınacak ruhsata göre;

B sınıfı) Sadece kuş, sadece balık, sadece egzotik hayvanlar veya kuş +balık+egzotik hayvan satış yerleri, olarak sınıflandırılmıştır.

b) İşyeri Veteriner Hekimi SERBEST MESLEK MAKBUZU KARŞILIĞINDA B SINIFI İŞYERİ İÇİN aylık net (stopaj, vergi. vb. kesintiler sonunda) 300,00 (üçyüz ) TL ücret alacaktır.

c) İşveren, İşyeri Veteriner Hekimine ücretini her ayın en geç 30 uncu gününe kadar ödeyecektir.

d) İşyeri Veteriner Hekiminin aylık ücreti her yıl Manisa Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği en az ücretin altında kalmayacak biçimde arttırılacaktır.

e) Belirlenen ücret her ay veteriner hekimin banka hesabına 300,00 TL yatırılarak DEKONT MANİSA VETERİNER HEKİMLERİ ODASINA GÖNDERİLECEKTİR.

f) İşyeri sahibi İşyeri Veteriner Hekiminin hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kullanacağı veteriner sağlık ürünlerinin ücretini ödemek zorundadır.

Madde 9 – Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi – Fesih

a. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.
b. Bu sözleşme düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde, tarafların aksine bir başvurusu olmadığı sürece (sözleşmenin ücret kısmı hariç) devam edecektir.
c. Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi durumunda; her yıl Ocak ayı içerisinde Manisa Veteriner Hekimleri Odasından o yılın Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesini almak zorunludur.
d. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirilir. İşyeri Veteriner Hekimi ise, Manisa Veteriner Hekimleri Odasına ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne hizmet sözleşmesini fesih ettiğini gösterir belgeyi gönderir.
e. İşyeri Veteriner Hekimi hizmet sözleşmesini fesih ettiği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İşyeri Veteriner Hekiminin hizmet sözleşmesi işveren tarafından fesih edilmesi halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir İşyeri Veteriner Hekimi istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.
f. Taraflar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Tarafların birbirlerini Mevzuata aykırı davranmaya zorlanması karşı taraf için mali hakları saklı kalmak kaydıyla fesih sebebi sayılır.
g. Taraflar mevzuat ve sözleşme maddelerine uygunsuz hareket ettiklerinde veteriner hekimler odasının yaptırımlarını kabul ederler.
h. Veteriner Hekim hizmet sözleşmesinde belirtilen saatlerde iş yerinde olmak ve bunu kayıt altına almak zorundadır.

Madde 10 – Çalışma Günleri: İşyeri Veteriner Hekiminin işyerinde haftalık çalışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

GÜNLER

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

C.TESi

PAZAR

SAAT

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

… – …

Madde 11- Bu sözleşme ……/……./2019 tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda, genel hükümler uygulanır.

Madde 12- Anlaşmazlıklar
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşyeri Yetkilisinin                                                                             İşyeri Veteriner Hekiminin

Adı Soyadı                                                                                        Adı Soyadı

İmza                                                                                                  İmza